Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s výkonem povolání

Účastníkem tohoto pojištění se může stát pouze člen OSŽ!!!

Vážení členové OSŽ,

již od roku 1998 máte možnost využít pojištění odpovědnosti v případě,
že zaměstnavateli způsobíte při výkonu svého povolání škodu.
Pojištění odpovědnosti má významné postavení v posílení životních jistot jednotlivých zaměstnanců ? členů OSŽ v souvislosti s riziky, kterými je vystaven zaměstnanec ? člen OSŽ ve vztahu k zaměstnavateli.

 

Pojištění členové ZO - Nutné se přihlásit!

 

Jak zvolit výši pojistné částky

Při sjednávání výše pojistného je nutné vycházet z Vaší hrubé mzdy,
protože v případě pojistné události Vám může, podle Zákoníku práce,
vyměřit k úhradě částku odpovídající až 4,5 násobku (maximálně) Vaší průměrné hrubé mzdy. Od hrubé mzdy se odvozuje také pojistné za rok.

Příklad výpočtu pojistné částky

Hrubá mzda za 3 měsíce .............18 500,- + 22 500,- + 20 800,- = 61 800,- Kč
Průměr za rozhodné období ....................................61 800,- : 3 = 20 600,- Kč
4,5 násobek průměrné hrubé mzdy ......................20 600,- x 4,5 = 92 700,- Kč

Zaměstnavatel tedy může, v tomto případě, vyměřit náhradu škody
v maximální výši 92 700,- Kč.

 

Příspěvek naší ZO.

Při pojistném 450,-Kč - příspěvek 450,-Kč

Při pojistném 600,- a 750,-Kč - příspěvek 500,-Kč

Při pojistném 1050,- a 1350,-Kč - příspěvek 800,-Kč

 

Vážené členky a vážení členové OSŽ,

stávající obsah pojistné smlouvy uzavřené mezi OSŽ a Kooperativa pojišťovnou, a.s., č. 595037052-8, ze dne 25.9.2001 na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli (dále rovněž „pojištění odpovědnosti“) bude od 1.1.2019 rozšířen nad rámec „Všeobecných pojistných podmínek“ (dále rovněž „VPP“) o institut „čistá finanční škoda“ (tj. újma na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako škoda způsobená na věci). Modelovými případy mohou například být:

a) nedovolená jízda drážního vozidla,

b) zavlečení nebo špatné směrování nákladního vozu,

c) zařazení technicky nezpůsobilého nebo poškozeného vozu do provozu.

V současné době se pojištění odpovědnosti, mj. odchylně (nad rámec) od ustanovení VPP, vztahuje i na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobil:

a) v souvislosti s řízením dopravního prostředku,

b) ztrátou věci,

c) při činnosti konané na základě dohody o provedení práce.

Pojištění platí pro všechny státy světa (územní platnost není omezena).

Od stanovení poslední výše pojistné částky a pojistného (1.10.2011) se významným způsobem změnila ekonomická situace v ČR (např. růst HDP, průměrné mzdy, inflace a cen, mj. i v návaznosti na ceny pojištění apod.), kdy se stávající parametry pojistné smlouvy staly neudržitelnými. Na základě výše uvedeného byly navýšeny pojistné částky o 20.000,- Kč a byly upraveny výše pojistného.

NOVĚ od 1.1.2019:

- pojistná částka ve výši: 120 000,- Kč, 150 000,- Kč, 180 000,- Kč, 260 000,- Kč, 340 000,- Kč,

(= 4,5 x hrubý průměrný výdělek)

- pojistné ve výši: 450,- Kč, 600,- Kč, 750,- Kč, 1 050,- Kč, 1 350,- Kč,

(člen OSŽ zaplatí pojistné podle zvolené pojistné částky)

- spoluúčast (zůstává beze změny) ve výši: 5 % - minimálně 500,- Kč, - maximálně 3 000,- Kč.

Pojištěným členům OSŽ je dána možnost (výhodnost bude spíše pro pojištění končící v první polovině roku 2019) nechat se pojistit ještě jedenkrát za stávající pojistné (nejpozději však do 31.12.2018 s využitím nových podmínek pojištění od 1.1.2019).

Příklad: členovi OSŽ končí pojištění 25.2.2019, dne 15.12.2018 uhradí stávající výši pojistného, novou výši pojistného uhradí až 14.12.2019 (pokud nebude mít v průběhu roku škodní událost).

Pojištění odpovědnosti pro členy OSŽ (zprostředkované prostřednictvím OSŽ) nadále nejen zůstává ve výjimečném, výhodném postavení (např. obsah pojištění, výše pojistné částky a pojistného, výše spoluúčasti apod.) na pojistném trhu v České republice, ale jeho výhodnost se rozšířením o institut „čistá finanční škoda“ ještě posílila.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte svého předsedu ZO OSŽ nebo ESO OSŽ-ústředí - JUDr. Petra Večeře, tel.: 737 275 068, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Mikuláše Hubicsáka, tel.: 737 275 114, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Martin Malý, v.r.

předseda

ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ

 

Postup v případě pojistné události ? rada právníka

NIC NEPODEPISUJTE, v drtivé většině případů nelze vzít Váš podpis zpět.

Neuznávejte žádný závazek bez konzultace s právníkem, nejlépe s právním oddělením OSŽ - Ústředí.

V případě mimořádné okolnosti, či skutečnosti mající za následek vznik mimořádné události, ale i v případě avizovaného porušení pracovní kázně, nikdo NENÍ POVINEN vypovídat o předmětné skutečnosti hned na místě nebo po skončení směny.

Než se pro výpověď rozhodnete, doporučujeme se vždy, ve vlastním zájmu PORADIT s právníkem.

Pokud se rozhodnete vypovídat, musíte být VŽDY seznámen vyslýchajícím jako KDO vypovídáte ? svědek, obviněný apod.

Jako svědek máte právo vždy odepřít výpověď, bez předchozí porady s právníkem totiž nemůžete nikdy bezpečně vědět, zda by jste sobě svojí výpovědí nenavodili nebezpečí ze zahájení TRESTNÍHO STÍHÁNÍ. Každý kdo odepře výpověď, nemůže být stíhán, či jinak postižen, výpověď je Vaše právo a až potom povinnost a to za zákonem daných podmínek, nemusíte odpovídat dokonce ani na dotazy důvodů pohnutek proč nechcete vypovídat, které Vás vedly k odmítnutí výpovědi.

Zaměstnavatele upozorněte, že jste pojištěni a že pojistnou událost bude likvidovat zprostředkovatel pojištění odpovědnosti společnost C.E.B. a.s.

Pojistnou událost nahlaste zprostředkovateli pojištění odpovědnosti jen v případě, je-li řízení k Vaší osobě o škodě ze strany zaměstnvatele UZAVŘENO a úhrada škody je Vám vyměřena rozhodnutím zaměstnavatele. Pojistnou událost nahlaste pouze zprostředkovateli pojištění odpovědnosti !!!

Při vyřizování pojištění se přímo NEOBRACEJTE na pracoviště a zaměstnance nebo jiného zprostředkovatel pojišťovny. Pojistnou smlouvu s OSŽ většinou neznají a nedokáží likvidovat pojistnou událost při zvýhodněných podmínkách ve smlouvě zohledněné.

Zastoupení za společnost C.E.B. a.s. Lublaňská 57, 120 00 Praha 2
zajišťuje zprostředkovatel odborného poradenství
Luděk Tvrdý, tel. : 221 590 111, 221 590 315

Kontakt na právní oddělení OSŽ
JUDr. Petr Večeř, tel. : 972 241 961, e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt na ekonomicko sociální oddělení OSŽ Ústředí
Stejskal Jan, tel. : 972 241 960, e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.